- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Ženská práva > Neziskové organizaceZpravodajské weby, noviny a časopisy (0)
Adresáře, databáze (0)

Association for Women's Rights in Development - AWID (Asociace pro ženská práva v rozvoji)
Mezinárodní členská organizace založena v roce 1982 prosazující rovné příležitosti, rovnoprávnost žen a mužů, ženská práva. Nyní má více než 5000 členů a členek. Pořádá především Mezinárodní fóra - deváté proběhlo v roce 2002 v Mexiku. Na stránce pět hlavních témat, kterými se zabývá i s užitečnými odkazy, analýzy, pracovní příležitosti. AWID provozuje Women's Human Rights Net.
http://www.awid.org/

Human Rights Watch
Největší nevládní nezisková mezinárodní organizace zabývající lidskými právy, založena v roce 1978, sídlící v USA. Shromažďuje, zpracovává a vydává řadu informací - publikací o dodržování lidských práv po celém světě, spolupracuje s dalšími NNO v kampaních na podporu LP. Na stránkách informace dle jednotlivých zemí, témat. Další kanceláře HRW jsou v Bruselu, Londýně, Moskvě, Hogkongu, Los Angeles, San Franciscu a Washingtonu.
http://www.hrw.org

FIGH - International Federation for Human Rights
Nevládní federace - síť více než 140 organizací po celém světě, zabývajících se lidskými právy, založená v roce 1922. Koordinuje a podporuje aktivity svých členů a vystupuje za ně na mezinárodní úrovni. Vystupuje na podporu obránců lidských práv po celém světě. Na stránce tiskové zprávy, urgent appeals, zprávy ze zemí, kde jsou porušována lidská práva, články.
http://www.fidh.org/

Derechos Human Rights
Mezinárodní organizace na podporu a ochranu lidských práv. Sídlí v Kalifornii, pobočku má v Argentině a pracuje v úzké spolupráci s organizací Equipo Nizkor v Evropě. Práce spočívá především v internetových aktivitách - informováním veřejnosti, novinářů, mezinárodní představitele o porušování LP. Nabízí pomoc místním NNO, podporuje komunikaci mezi NNO, vzděláváním veřejnosti o LP, vede kampaň za svobodu na internetu. Vedle internetu nabízí právní pomoc, vzdělávácí aktivity, komunikaci s vládami a médii. Na stránkách např. rozsáhlý katalog odkazů týkající se LP, informace tříděné dle tématu, regionu.
http://www.derechos.net

Piata zena
Iniciativa Piata žena sdružuje několik slovenských organizací, které bojují proti domácímu násilí.
http://www.piatazena.sk

Rosa - občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí
Informace obětem domácímu násilí a dalším zájemcům o tuto problematiku.
http://www.rosa-os.cz

Elektra - centrum pomoci ženám zneužitým v dětství
Informace o sexuálním zneužívání pro různé cílové skupiny.
http://www.centrumelektra.cz

Růžová linka - formy násilí
Informace o násilí na dětech, jejichž součástí je také problematika sexuáního zneužívání.
http://www.ruzovalinka-praha.cz/formy.htm

Azylový dům pro matky s dětmi v Jihlavě
Informace o azylovém domu pro oběti domácího násilí a jejich děti v Jihlavě.
http://admdjihlava.euweb.cz/tz-001.html

Hlídací fena
Sdružení, které se zabývá problematikou rovných příležitostí v politické oblasti. Informace o ženách v politice na všech úrovních.
http://www.hlidacifena.cz

Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání ELPIS
Poradna pro oběti domácího násilí v Ostravě.
http://www.ovajih.cz/jiznilisty/2002/jl8/jl04.html

Fórum žen
Fórum žen je sdružení, které poskytuje společnou platformu ženám různých profesí z České republiky i ze zahraničí a umožňuje jim pravidelně se setkávat k výměně názorů a navazování kontaktů na profesionální a společenské úrovni.
http://www.forumzen.cz

Projekt šance
Projekt pomoci lidem z "ulice" a prevence prostituce.
http://www.sance.info

Hnutí pro život ČR
Organizace ostře vystupující za legální zákaz interrupcí.
http://www.prozivot.cz

Občanský institut
Sdružení propagující legislativní zákaz interrupcí.
http://www.obcinst.cz

Národní kontaktní centrum - ženy a věda
Centrum se věnuje postavení žen ve vědecké oblasti. Mezi jeho projekty patří Žena měsíce, vydávání časopisu Kontext, pořádání seminářů. Na stránkách databáze vědkyň a genderových organizací, informace o 6. rámcovém programu, přehled dokumentů týkajících se postavení žen ve vědě.
http://www.zenyaveda.cz

Iniciativa za možnosť voľby
Organizace, která vystupuje proti legislativnímu zákazu interrupcí.
http://moznostvolby.host.sk/

Karat Coalition (Koalice Karat)
Síť ženských nevládních organizací zemí střední a východní Evropy, založená ve Varšavě v roce 1997.
http://www.karat.org

National Development Plan Ireland - Gender Equality Unit (NDP Irsko - Sekce rovné příležitosti)
Sekce poskytuje pomoc a poradenství v oblasti gender mainstreaming - jak zahrnout rovné příležitosti do přípravy, rozvoje a implementace Národního rozvojového plánu.
http://www.ndpgenderequality.ie

Milena Network (Síť Milena)
Milena je nadnárodní síť pro ženy, která se v současné době zaměřuje na střední Evropu. Byla založena městem Vídní v roce 1997. Vytváří evropskou síť městských ženských organizací a institucí především z Rakouska, ČR, Slovenska a Maďarska.
http://www.milena.at

Evropská kontaktní skupina v ČR
Nezisková organizace zaměřující se na problematiku dopadu ekonomické transformace a globalizace na životní podmínky, postavení a roli žen ve společnosti. Na stránkách - info o projektech, kalendář akcí.
http://eks.ecn.cz

Women's eNews (E-zprávy pro ženy)
Zpravodajské stránky zaměřené na ženská témata a zabývající se perspektivou žen ve veřejné politice. Denní zpravodajství z celého světa ....
http://www.womensenews.org

Rozkoš bez rizika
Občanské sdružení jehož hlavním cílem je prevence šíření HIV/AIDS a diagnostika a léčba všech dalších sexuálně přenosných chorob, gynekologických onemocnění a různých infekcí. Na stránce profil organizace, projekty, časté dotazy, ABC HIV.
http://www.volny.cz/rozkos

Gender Studies, o.p.s.
Oficiální webové stránky obecně prospěšné společnosti Gender Studies, která se zabývá postavením žen a mužů ve společnosti.
http://www.genderstudies.cz

ACORUS
Občanské sdružení provozující psychosociální centrum. Poskytuje komplexní sociálně právní a terapeutickou pomoc ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem. Ambulantní a následná pomoc.
http://www.acorus.cz

Otevřená společnost, o.p.s.
Otevřená společnost funguje jako zdroj informací, analýz a know-how a vytváří znalostní základnu v oblastech, ve kterých přímo působí: přístup a participace občanů na správě věcí veřejných, reforma policejní služby, kulturní politika, sociální exkluze, rovné příležitosti pro ženy a muže. Společnost založila Nadace Open Society Fund Praha, která se rozhodla v roce 1999 osamostatnit některé ze svých v té době realizovaných programů.
http://www.otevrenaspolecnost.cz/

Koalice ProEquality
Think-tank - nezávislá platforma pro efektivní řešení problematiky genderových nerovností, jejímž cílem je vytvářet, shromažďovat a distribuovat know-how v oblasti rovného zacházení s muži a ženami na pracovním trhu. Na stránkách též informace o projektu Prolomit vlny - zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce.
http://www.proequality.cz/

Asociace pro rovné příležitosti mužů a žen
Cílem Asociace je podílet se aktivně na utváření podmínek pro rovné příležitosti mužů a žen ve všech aspektech veřejného a profesního působení. Jejím úkolem je sledování stávajících zákonů souvisejících s oblastí rovných práv při slaďování s legislativou EU. Pořádá různé semináře, workshopy… Sdružuje 30 ženských a rodinných organizací a jednotlivých osobností.
http://www.feminismus.cz/organizace.shtml?x=156835

NORA - Genderové informační centrum, o. p. s.
Na založení centra v roce 2004 se podílelo Gender centrum FSS MU v Brně, zájmové sdružení žen Medúza a Stud Brno. Mezi aktivity a projekty centra patří promítání filmů, diskusní kulaté stoly, přednášky, výzkumné projekty (např. výzkum rovných příležitostí mužů a žen v českých firmách), zapojení do dalších projektů.
http://www.gendernora.cz

Fórum 50%, o.s.
Občanské sdružení, které vzniklo v roce 2004 a jeho snahou je změnit současnou nelichotivou situaci na české politické scéně, kde jsou ženy na všech úrovních – místní, regionální i parlamentní nedostatečně zastoupeny a tím vyloučeny z rozhodovacích procesů. Mezi aktivity patří mediální kampaně v souvislosti s volbami, osvěta veřejnosti; analýzy a publikační činnost.
http://www.padesatprocent.cz

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Občanské sdružení, které se zabývá otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazování rovných příležitostí a pomocí rodinám. Věnuje se i výzkumu, sleduje legislativní praxi přijímání nových zákonů a obecné problémy jejich uvádění do praxe, připomínkuje návrhy zákonů. Na stránkách přehled pojektů, zprávy a stanoviska k zákonům.
http://www.poradna-prava.cz/

La Strada - Prevence obchodu se ženami
Organizace zaměřující se na prevenci obchodu se ženami a podporu obětí tohoto obhodu. Stránky nabízí popis aktivit, přehled realizovaných projektů, kontaktní SOS linku.
http://www.strada.cz

Nesehnutí
Nezávislé sociálně ekologické hnutí, nevládní organizace zabývající se sociálními příčinami a důsledky ekologických problémů. Zabývá se mj. dopravou, právy zvířat a lidskými právy. Mezi jeho dlouhodobé programy patří Ekoporadna (ekobrana.cz), Zaostřeno na hypermarkety (hyper.cz), Ženská práva jsou lidská práva, Bezpečí pro uprchlíky, Zbraně, nebo lidská práva?, Za práva zvířat.
http://www.nesehnuti.cz

Profem - Konzultační středisko pro ženské projekty o.p.s.
Poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. Podpora témat z oblasti ženských lidských práv (násilí na ženách, diskriminace na pracovním trhu, ženy a lékařská péče) formou publikací, seminářů, konferencí, akcí a public relations. Stránky se věnují třem tématům: násilí na ženách, žena a globalizace a žena na pracovním trhu. I. zpravodaj se podrobněji zaměřuje na otázku domácího násilí. Seznam odkazů na české a zahraniční webové stránky týkající se ženských lidských práv.
http://www.profem.cz

Amazone centrum
Amazone je belgické národní a informační centrum pro rovnost žen a mužů ve společnosti a národní kontaktní centrum pro ženské organizace.
http://www.amazone.be

Empowering women to active European Citizenship (Evropská asociace práv žen)
Political participation of women and an enhanced visibility and influence of women's contribution to the future of Europe needs political educational projects that empower women from all over Europe! EWEC is an educational project for women from different backgrounds, professions and age groups...
http://www.ewec.net

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR
Informace o soutěži, kterou organizuje Gender Studies, o. p. s. Naleznete zde i rubriku Rovne příležitosti v praxi podnikatelského sektoru.
http://rovneprilezitosti.ecn.cz

The European Women´s Lobby (Evropská ženská lobby)
EWL is the largest co-ordinating body of national and European non-governmental women's organisations in the European Union.
http://www.womenlobby.org

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-    
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT