- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Systémová podpora slaďování pracovního a rodinného života na krajské a místní úrovni

[ 31.8.2021, Jitka Chrtková, krajská poradkyně pro hlavní město Praha, projekt Krajská rodinná politika ]

Rodina má ve společnosti nezastupitelnou funkci a je v české společnosti stále brána jako jedna z nejvyšších hodnot v životě člověka. Bez fungující rodiny, realizující své základní funkce, je ohrožena samotná existence společnosti.1 Z tohoto důvodu je důležité funkce rodiny podporovat, a to nejen materiálně. 

Klíčové aktivity projektu Krajská rodinná politika2 jsou realizovány s cílem zvýšit informovanost vybraných cílových skupin, sdílet příklady dobré praxe a podporovat vzájemnou komunikaci i spolupráci tak, aby docházelo ke komplexnějšímu zabezpečení rodin v regionech. Cílové skupiny projektu – orgány veřejné správy, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, poskytovatelé služeb péče o děti, nestátní neziskové organizace, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o jiné závislé osoby, zaměstnanci, zaměstnankyně a zaměstnavatelé – jsou stanoveny poměrně široce, aby mohla být problematika krajské podpory rodin řešena komplexně. 

Výstupy projektu Krajská rodinná politika

Jedním z výstupů projektu je Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni. Systematické řešení rodinné politiky nebylo dosud na regionální úrovni v České republice dlouhodobě rozvíjeno, Metodika tak reaguje na poptávku krajských a místních aktérů a aktérek a snaží se o systémové uchopení rodinné politiky na úrovni samospráv ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

K naplňování cílů projektu dochází i z hlediska sdílení dobré praxe. V roce 2019 byl publikován Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích sloužící jako možná inspirace pro aktéry a aktérky rodinné politiky při realizaci prorodinných opatření. Příklady dobré praxe jsou sbírány i nadále a publikovány v rámci elektronické verze Sborníku dobré praxe na webových stránkách projektu: www.rodinyvkrajich.mpsv.cz.  

V problematice slaďování rodinného a pracovního života sehrávají důležitou roli také zaměstnavatelé.3 Z tohoto důvodu realizoval projekt na podzim 2020 online workshopy pro zaměstnavatele, a to s ohledem na specifika jednotlivých krajů. Pro zaměstnavatele vznikl také jeden ze čtyř videospotů zaměřený na široké možnosti podpory slaďování rodinného a pracovního života.4 Těmito kroky projekt přispívá k vyšší informovanosti zaměstnavatelů ohledně možností slaďování rodinného a pracovního života a zároveň k šíření příkladů dobré praxe. Mezi další témata videospotů patří význam podpory rodinné politiky ze strany samospráv; hodnota, smysl a význam rodiny, její nezastupitelná funkce a rovněž primární prevence v rámci rodinné politiky. 

Mezi výstupy projektu patří i návrhy koncepcí – případně rozšíření stávajících koncepcí – rodinné politiky.  Návrhy vznikly ve všech krajích ČR a najdou uplatnění i po skončení realizace projektu jako podklady pro strategické vytváření prorodinných opatření v jednotlivých regionech. Aktuálně vznikají Návrhy implementace opatření pro jednotlivé kraje.

V rámci projektových aktivit se lze obrátit na krajské poradce a poradkyně, kteří poskytují zdarma komplexní poradenství v oblasti podpory rodiny a slaďování pracovního a rodinného života.

V souvislosti s výskytem COVID-19 a změnami epidemiologických opatření projekt připravil a průběžně aktualizuje přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele s cílem usnadnit vyhledávání aktuálních informací k vládním opatřením, doporučeným postupům apod. Veškeré výstupy projektu, webové odkazy (nejen) pro zaměstnavatele a kontakty na krajské poradce a poradkyně jsou zveřejněny na webových stránkách projektu a na Facebooku.

 

1) VÚPSV. Zpráva o rodině. 2020. (str. 123) [online]. [cit. 2021-07-29]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpr%C3%A1va+o+rodin%C4%9B+2020.pdf/c3bdc63d-9c95-497d-bded-6a15e9890abd

2) Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.

3) Zaměstnavatelé hrají klíčovou roli zejména v oblasti slaďování rodinného a pracovního života. V rámci projektu probíhá navázání spolupráce s vybranými zaměstnavateli za účelem informovat je o možnostech podpory svých zaměstnanců a zaměstnankyň v oblasti slaďování rodinného a pracovního života. 

4) Firmám se – podle zkušeností zaměstnavatelů – prorodinná opatření vrátí vyšší produktivitou, loajalitou zaměstnaných, nižšími náklady investovanými na získávání a zaškolování nových zaměstnanců a zaměstnankyň. Výsledkem je také jejich lepší konkurenceschopnost a vyšší zisk. 

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT