- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Eva Hauserová - Jsi přece ľenská

[ 14.2.2001, Diana Benšová Kultura > Jazyk a literatura ]

Novìjąí ze dvou knih od Evy Hauserové je trochu jiná. Obsahuje rozbor nejroząíøenìjąích pøedsudkù a stereotypù, které se týkají ľen a jejich role nejen v rodinì. Nutno podotknout, ľe pøeľívání mnoha tìchto pøedsudkù je èásteènì i naąím dílem (tím myslím ľen). Musíme nejdøíve zmìnit své vlastní myąlení a pak mùľeme teprve chtít zmìnit myąlení naąich muľù (ať uľ vlastních nebo i cizích).

Stejnì jako v knize pøedchozí si Eva Hauserová udrľuje výborný vypravìèský tón a lehkou ironii. Jen v nìkterých pasáľích, kde jde tøeba o rozbor dìl naąich "velkých" sexuologù, psychologù a gynekologù, ètenáøi vstávají vlasy hrùzou na hlavì. Obèas mám pocit jako by se nìkteøí muľi zapomnìli v minulém století. No posuïte sami: "Dùsledná emancipace není moľná a ani ľádoucí pro ľádnou ľenu. ®ádná ľena nemùľe být zároveò matkou nìkolika dìtí, peèlivì se o nì a o rodinu (tedy o muľe - pozn. D.B.) starat a zároveò vystudovat a úspìąnì soutìľit s muľi." Citace je ze strany 89 z díla porodníka fuąujícího do psychologie J. Janaty a jeho dílka Dvojí svìt. Citace pokraèuje na daląí stranì: "®ena... bude jemnì, ale dùslednì naléhat na stanovení svatebního dne, nejąťastnìjąího dne v ľivotì kaľdé ľeny" (pokud si pamatuji mùj bývalý mì musel pøemlouvat pìknì dlouho, abych si ho vùbec vzala a na rozvod jsem po 2 letech manľelství tìąila daleko víc neľ na svatbu - pozn. D.B.) "jehoľ dosaľení je pro kaľdou normální prùmìrnou ľenu ľivotním cílem (kurzíva autor !). Velmi mì pak doktor uklidnil svým sdìlením, ľe tedy nejsem normální. Jsem docela hrdá, ľe do jeho pøedstavy normality se nevtìsnám. A co vy?

Pokud se chcete dozvìdìt nìjaké jiné perly a to z pera dr. Plzáka a dr. Uzla, dr. ©imka) ten to snad nemyslí tak ąpatnì jenom ľije v zajetí naąich genderových stereotypù), a v neposlední øadì sociobiologa P. Weise, tak je nemusíte shánìt vąechny èíst je, staèí si pøeèíst Jsi pøece ľenská a v podání autorky se dozvíte ty nejvìtąí perly z jejich dìl.

Za povąimnutí ovąem stojí i "Podle èeho poznáte muľe feministu", coľ je nìkolik bodù zaøazených na konci knihy, na kterých mùľete ten svùj poklad otestovat.

Vydala Grada Publishing roku 1998 v edici Psychologie pro kaľdého.

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT