NÁPOVĚDA

KLÍČOVÁ SLOVA ČESKÁ
adolescentní dívky
adopce
afirmativní akce
agresivita
AIDS
alternativní medicína
antifeminismus
antropologie
aristokracie
au pair
autobiografie
biografie
biologie
bohyně
celibát
církev
coming out
čarodějnice
čarodějnictví
černošská literatura
dělba práce
dělníci
demografie
děti
diskriminace
divadlo
dívčí kultura
dívky
doktorky
domácí násilí
domácnost
dospělí
dospělost
dotazník
drama
dvojí směna
dvoukariérové manželství
ekofeminismus
ekonomie
emancipace
emigrace
emoce
erotika
etika
Evropská unie
feminismus
feministická filmová teorie
feministická lingvistika
feministická periodika
feministické časopisy
feministické teorie
fenomenologie
filmy
filozofie
formuláře
Francouzská revoluce
gayové
gender
genderová studia
genderové role
genderové rozdíly
gotika
grafika
gynekologie
herečky
historický román
historie
homosexualita
hrdinky
hrdinové
humor
chlapci
choreografky
identita
incest
interrupce
interview
islám
jazyk
jazykový sexismus
kariéra
katolicismus
komunikace
konflikty
konzumerismus
korespondence
kriminalita
krizová centra
křesťanství
kuchařky
kultura
legislativa
lékařky
lesbické
lingvistika
literární kritika
literatura
literatura pro ženy
malířství
management
manželky
manželství
marxismus
maskulinita
mateřská centra
mateřská dovolená
mateřské školy
mateřství
matky
média
menstruace
mentální anorexie
mezinárodní právo
mezinárodní vztahy
meziválečné období
migrace
mládí
moc
móda
multikulturní
muži
mužská homosexualita
mužská studia
mužský šovinismus
mýty
mzdové diferenciace
nacismus
nakladatelky
násilí
neplánované těhotenství
neplodnost
neprovdané matky
neprovdané ženy
neprovdaní
neúplná rodina
neurózy
nezaměstnanost
neziskové organizace
novinářky
noviny
oběti
obchod se ženami
obrazy mužů
obrazy rodiny
obrazy žen
oddělené vzdělávání
ochrana dítěte
osobnostní teorie
otcové
otcovství
pachatelé
paměti
panovnické rody
partnerky
partneři
patriarchát
péče o dítě
pedagogika
periodika
písně
podnikatelky
poezie
pohádky
pojištění
politická filozofie
politické strany
političky
političtí vězňové
politika
politikové
populační politika
pornografie
porod
porodnictví
porodnost
poruchy příjmu potravy
postmodernismus
postoje
povídky
povolání
povolání ve vzdělávání
povolání ve zdravotnictví
pracovní právo
pracovní trh
právo
prevence
promiskuita
prostituce
předškolní výchova
překladatelky
překlady
Přemyslovci
příručka
psychoanalýza
psychologický test
psychologie
puberta
pubescence
rakovina
registrované partnerství
reklamy
reprodukce
režisérky
rituály
rodičovství
rodina
rodinná politika
rodinné právo
rodinné vztahy
romantismus
romány
romské ženy
rovné platy
rovné příležitosti
rozvod
rozvojové země
ságy
secese
sexismus
sexuální násilí
sexuální průmysl
sexuální výchova
slovníky
směrnice EU
socialismus
socializace
sociální minimum
sociální stratifikace
sociologie
sociologie rodiny
sochařství
spisovatelky
stárnutí
starostky
starší ženy
stáří
státní politika
stereotypy
středoškolské vzdělávání
středověk
studenti
svatba
svatební zvyky
svobodné matky
svobodní
systém sociálního zabezpečení
tanec
těhotenství
těhotenství nezletilých
televize
tělo
teorie osobnosti
terapie
tradice
transsexualismus
trestní právo
trh práce
učebnice
učitelky
umělkyně
umělé oplodnění
umění
univerzitní vzdělání
Utopismus
vdané ženy
vdovy
věkové skupiny
venkov
věřící
věznice
Viktoriánská doba
vlastenectví
volný čas
výběr povolání
výchova
vysokoškolské vzdělávání
vyšší vzdělávání
výtvarné umění
vzdělávání
vzdělávání dospělých
vztah matka-dcera
vztah matka-dítě
vztah otec-dítě
vztahy
základní vzdělávání
zaměstnání
zaměstnanost
závislost
závislost na alkoholu
závislost na drogách
zdravotní a sociální péče
zemědělství
znásilnění
zvyky
ženská literatura
ženské časopisy
ženské hnutí
ženské organizace
ženské věznice
ženy
ženy v domácnosti
židovské ženy
životopisy
žurnalistika
KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKÁ
abortion
actresses
addiction
adolescents
adoption
adult education
adulthood
adults
advertisements
affirmative action
age groups
ageing
aggression
agriculture
AIDS
alcohol addiction
alderwomen
alternative medicine
anorexia nervosa
anthropology
anti-feminism
aristocracy
art
art nouveau
artificial insemination
artists
attitudes
au pair
autobiographies
biographies
biology
black literature
body
boys
cancer
career
Catholicism
celibacy
child protection
childbirth
childcare
children
choreographers
Christianity
church
coming out
communication
conflicts
consumerism
cookery books
criminal law
criminality
crises centers
culture
custom
dance
democracy
demography
developing countries
dictionaries
directors
discrimination
division of labour
divorce
domestic violence
double burden
drama
drug addiction
dual-career family
dynasties
eating disorders
ecofeminism
economics
education
emancipation
emigration
emotions
employment
entrepreneurs
equal opportunities
equal pay
eroticism
ethics
EU directives
European Union
fairy tales
family
family law
family policy
family relationships
fashion
father-child relationship
fatherhood
fathers
feminism
feminist film theory
feminist linguistics
feminist periodicals
feminist theories
films
French revolution
gays
gender
gender differences
gender roles
gender studies
girls
girls' culture
goddesses
gothic
government policy
graphic arts
gynecology
handbook
health and welfare services
heroines
higher education
historical novel
history
homosexuality
households
humor
identity
images of families
images of men
images of women
incest
infertility
insurances
international law
international relations
interview
interwar period
Islam
Jewish women
journalism
labor
labor law
labor market
language
law
legislation
leisure
lesbian
letters
linguistic sexism
linguistics
literary criticism
literature
male chauvinism
male homosexuality
management
marriage
marriage customs
marriages
married women
marxism
masculinity
maternity leave
media
memoirs
men's studies
menstruation
Middle Ages
migration
mother's centers
mother-child relationship
mother-daughter relationship
motherhood
mothers
multicultural
myths
nature culture debate
Nazism
neuroses
newspapers
non-governmental organizations
novels
obstetrics
occupation
occupation choice
occupations
occupations in education
occupations in the health and care system
offenders
old age
painting
parenthood
partners
patriotism
periodicals
personality theory
phenomenology
philosophy
playschools
poetry
policy
political parties
political philosophy
political prisoners
politicians
politics
population policy
pornography
postmodernism
power
pregnancy
preschool education
prevention
primary education
prisons
promiscuity
prostitution
psychoanalysis
psychological
psychological test
publishers
questionnaire
rape
relationships
religious
reproduction
rites
rituals
romanticism
Romany women
rural areas
sculpture
secondary education
senior citizens
sex education
sex industry
sexism
sexual violence
sexuality
single mothers
single sex education
single-parent family
singles
social minimum
social security system
social stratification
socialism
socialization
sociological
sociology of the family
songs
stereotypes
stories
students
surrogate mothers
teachers
teenage pregnancies
television
textbooks
theatre
therapy
tradition
traffic in women
translations
translators
transsexualism
unemployment
university education
unmarried
unmarried mothers
unmarried women
unplanned pregnancy
utopianisms
victims
victorian period
violence
visual arts
wage differentials
wedding
widows
witchcraft
witches
wives
women
women's literature
women's magazines
women's movement
women's organizations
women's prisons
workers
world War II
writers
youth

NÁPOVĚDA

CO LZE V DATABÁZI NAJÍT A JAK VZNIKALA

Tituly studentských (postupových, bakalářských, magisterských, rigorózních, disertačních, doktorandských) prací z oblasti genderových studií a feminismu (jako metody, teorie i tématu) se začaly sbírat v roce 1999. Systematický sběr zatím pokrývá roky 2000 až 2002. Soubor zpracovávaný do databáze je důležitou součástí postupného ustavování oboru genderových studií (studií rodu).

Shromažďování dat nejprve probíhalo v rámci činnosti Gender Studies, o.p.s. [http://www.feminismus.cz/], posléze pod záštitou Centra genderových studií FFUK [http://soc-prace.ff.cuni.cz/gender/]. Nejprve se sběr soustředil výběrově na práce vzniklé na FF UK a FSV UK, postupně se rozšířil i na jiné fakulty a také další školy v ČR. Od roku 2001 jsou záznamy o pracích (v závislosti na jejich fyzické dostupnosti) opatřovány anotacemi. Celkový seznam studentských prací čítá v současné době několik stovek titulů. Zahrnuje práce z těchto škol:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (FF MU)
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno (FSS MU)
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno (PEF MZLU)
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice (PedF JU)
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (PedF UHK)
Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec (PedF TUL)
Filozofická fakulta Ostravské univerzity (FF OU)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity Opava (FPF SU)
Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice (FHS UPa)
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice (DFJP UPa)
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc (PedF UP)
Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň (PedF ZČU)
Právnická fakulta Západočeské univerzity Plzeň (PF ZČU)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (FF UK)
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha (FHS UK)
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha (FSV UK)
Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy Praha (IZV UK)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha (PedF UK)
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha (PřF UK)
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem (PedF UJEP)

Data o studentských pracích zahrnutých do souboru výběrově (v rámci Univerzity Karlovy) sahají až do hluboké minulosti (např. práce až z 50. let 20. století jsou zajímavým svědectvím o tehdejší podobě zájmu o problematiku blízkou dnešním genderovým studiím). Názvy kateder a ústavů se v průběhu let měnily, používáme jejich aktuální názvy v době vzniku práce.

Charakter souboru dat ovlivnily tyto faktory:
Anotace jsou pouze u diplomových prací, které disponují anotací napsanou autorem/autorkou práce. Sběr dat byl a je závislý na lišících se formátech a typech údajů na katalogových lístcích v knihovnách jednotlivých fakult (ne vždy jsou práce fyzicky dostupné); dále na lišících se formátech samotných prací. Soubor dat vznikal v Praze. Z důvodů dostupnosti jsou "mimopražské" diplomové práce v současné době zahrnovány do souboru především prostřednictvím internetu; některé školy však studentské práce na internetu zveřejněny nemají. Informace o mimopražských studentských pracích získáváme také (ne vždy jednoduchou) spoluprací se vzdálenými knihovnami, případně důležitou spoluprací s "informátorkami a informátory" působícími v oblasti genderových studií. Pražské diplomové práce byly nejprve vyhledávány v jednotlivých knihovnách procházením a přepisováním katalogizačních lístků, procházením prací samotných, a když se začaly knihovny elektronizovat, bylo možné začít sbírat také počítačově, posléze on-line.

JAK V DATABÁZI VYHLEDÁVAT

V souboru lze vyhledávat podle klíčových slov v češtině a angličtině, podle školy, ústavu/katedry, typu práce, názvu, autora/autorky, vedoucí/ho práce.

Platí obecná pravidla pro databázové vyhledávání, čili čím více omezujících kritérií je do hledání zahrnuto, tím užší soubor titulů je vyhledávacím mechanismem poskytnut. Máte-li například zájem vyhledat všechny práce, které obsahují v titulu slovo "mateřství", zadejte toto slovo do pole "název (nebo jeho části)" a všechna ostatní pole nechte volná. Hledáte-li ovšem tyto práce jen na Fakultě sociálních studí v Brně a v roce 2000, zadáte tato kritéria do příslušných polí. Ostatní opět necháte volná.

Chcete-li si projít celý soubor prací a nechat zobrazit tituly všech shromážděných prací, nechte všechna pole volná (u polí "škola", "ústav / katedra", "typ práce" ponechte přednastavené "všechny") a stiskněte tlačítko "HLEDEJ!". Tato operace potrvá déle, než omezené hledání, protože se jedná o zobrazení velkého souboru několika set titulů prací.

Hesla obsahují informace o umístění (eventuelně možnosti zapůjčení) práce.

Pokud máte s vyhledáváním potíže, či máte dotazy nebo připomínky k databázi, obraťte se na nás e-mailem redakce@feminismus.cz.

SOUTĚŽ
Zúčastněte se soutěže o nejlepší studentskou práci s genderovou tematikou 2003/2004! Bližší informace: http://soc-prace.ff.cuni.cz/gender/prednasky/soutezdipl.html

JAK PŘIDAT PRÁCI DO DATABÁZE
Chcete-li přidat bakalářskou, diplomovou, doktorskou či jinou práci do databáze, prosíme kontaktujte nás na adrese gender.library@ecn.cz nebo na tel. 224 91 56 66.

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU
Eva Kalivodová (FF UK)
Marie Koudelková (Gender Studies, o.p.s.)
Lenka Simerská (Gender Studies, o.p.s.)
Lada Wichterlová (Gender Studies, o.p.s.)


Databáze studentských prací vznikla a je udržována díky podpoře
The Ford Foundation.

Chcete-li přidat bakalářskou, diplomovou, doktorskou či jinou práci do databáze,
prosíme kontaktujte nás na adrese gender.library@ecn.cz.


Databázi studentských prací vytvořilo a spravuje Gender Studies, o.p.s. - Informační a poradenské středisko pro práva žen.
Kontakt: gender.library@ecn.cz; Gorazdova 20, Praha 2, tel./fax: 224915666.